Żywy Różaniec

ŻYWY  RÓŻANIEC

 

    „Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami                                                                    chwały Ojca” (Jan Paweł II).

 

 „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała założycielka  Stowarzyszenie Żywego Różańca Paulina Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826.

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., dostępuje takich łask jakby odmówił cały różaniec. Dzieje się tak, gdyż jest on we wspólnocie modlitewnej i kolejne osoby z róży dopełniają modlitwę różańcową rozważając pozostałe tajemnice.

     Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

 • Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.
 • Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych.
 • Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.
 • Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.
 • Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.
 • Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca,
 • udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych, w naszej parafii każda pierwsza niedziela miesiąca,
 • częste przystępowanie do sakramentów świętych i udział w procesjach maryjnych,
 • rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską,
 • odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika,
 • udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może uzyskać odpust zupełny (darowanie kary czyśćcowej) pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie w danym dniu Komunii św., odmówienie Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w intencjach ojca św.).

Dni uzyskania odpustu zupełnego:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

Obietnice różańcowe przekazane przez Matkę Bożą bł. Alanowi z La Roche

 1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę
 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski
 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje
 4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa
 5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec – nie zginie
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne
 7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych
 8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych
 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową
 10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie
 11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz – otrzymasz
 12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie
 13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca – mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba
 14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego
 15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba

W naszej Parafii istnieje 6 Róż Żywego Różańca:

 1. Róża św. Teresy
 2. Róża św. Faustyny
 3. Róża Św. Rity
 4. Róża św. Barbary
 5. Róża św. Józefa
 6. Róża św. Maksymiliana Maria Kolbe – róża Rodziców modlących się za dzieci.

To 20 osobowa grupa rodziców modląca się  w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych rodziców. Inspiracją do ufnego działania i wiernego trwania w tej modlitwie jest wezwanie św. Jana Pawła II z listu apostolskiego o Różańcu Najświętszej Maryi Panny z 2002r.: Czymś pięknym i owocnym jest także powierzanie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. … Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat (…) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy świętej o godz. 11.00.

                                                                             Zapraszamy .

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA – WRZESIEŃ 2023

 

Maria – Służebnica Pańska, wzór pokory i Matka wszystkich ludzi – nie ma innego celu swoich działań, niż dobro dzieci. A dobro to nawrócenie, radykalne odwrócenie się od zła. Objawienia, Maryi mają zawsze ten sam cel: przypomnienie o istnieniu i obecności Boga, nawoływanie do nawrócenia i odnowy wiary. Wszystkie łączy też jeden fakt: Maryja zachęca do odmawiania różańca. Odmawianie różańca jest patrzeniem na świat przez kolejne etapy życia Jezusa, w obecności i z pomocą Maryi. Nie modlimy się do Niej, modlimy się z Nią, bo ona – Matka Boga i królowa nieba i ziemi – wciąż się modli, nieustannie trwa na modlitwie. Chwytając za różaniec, wchodzimy do Wieczernika, gdzie On jest. W łączności z Matką Najświętszą módlmy się :

 – aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 – o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach. O mądrość dla rządzących, aby prowadzeni przez Ducha Świętego, sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem.

– aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

– o przymnożenie jedności duchowej w rodzinach wśród małżonków, rodziców i dzieci. By miłość i zaufanie do Boga były dla nich wskazówką do działania na co dzień, dawała siłę do przezwyciężenia trudności.

– za dzieci i młodzież, aby w Chrystusie odnajdywali najlepszego nauczyciela i wzór do naśladowania w drodze do nieba, o dary Ducha Świętego dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

– o rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii, i za członków Żywego Różańca, aby byli przykładem żarliwej modlitwy i zawierzenia Matce Bożej.

– za zmarłych członków Kół Żywego Różańca, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących.